Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:36, 03.07.2020
Wczoraj przekazano plac budowy pod inwestycję "Przebudowa drogi gminnej nr r 150434C relacji Ludwiniec – Dobieszewiczki”. Drogę będzie remontować Zakład Usług Drogowych Marka Smorczyńskiego z Mogilna. Firma wygrała przetarg na wykonanie zadania.
10:45, 30.06.2020
Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę drogi gminnej Kościelec-Węgierce. Wygrało inowrocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o. o. Wczoraj zwycięzcy przetargu przekazano plac budowy.
11:31, 03.06.2020
Gmina Pakość otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 79 697,11 zł na remont kuchni i jadalni oraz doposażenie tych pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
12:48, 02.06.2020
Kolejna droga gminna zostanie wyremontowana. Gmina Pakość uzyskała dotację na dofinan­sowanie moder­nizacji dróg dojaz­dowych do grun­tów rol­nych z Wojewódz­twa Kujaw­sko — Pomor­skiego w wysoko­ści 81 000,00 zł. Zmoder­nizowana zostanie droga gminna nr 150434 relacji Ludwiniec — Dobieszewiczki o długo­ści 0,450 km.
14:56, 20.05.2020
Prezes Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy finan­sowej na operacje typu „Premie dla młodych rol­ników” w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2014 – 2020.
09:39, 19.05.2020
Na drogach gminnych rozpoczęły się remonty cząstkowe nawierzchni gruntowych oraz asfaltowych. W tym roku prace realizuje Zakład Usług Drogowych Marka Smorczyńskiego w Mogilnie.
07:13, 15.05.2020
Kujawsko-​Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy roz­począł udzielanie specjal­nej Pożyczki Płyn­no­ściowej dla firm, których płyn­ność finan­sowa jest zagrożona w związku z pan­demią COVID-​19.
06:55, 14.05.2020
Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu na początku tygodnia prowadził prace związane w wyrównywaniem oraz utwardzeniem poboczy przy drodze powiatowej Rybitwy - Janikowo.
07:11, 09.05.2020
Rozstrzygnięto drugą edycję programu grantowego “Wspólnie dla Regionu”. Spośród 174 wniosków z całej Polski wybrano 25 projektów przygotowanych przez stowarzyszenia, szkoły i organizacje z miejscowości, w których Lafarge prowadzi działalność. Jednym z laureatów jest Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości.
07:00, 29.04.2020
Gmina Pakość pozyskała środki finan­sowe z Fun­duszu Dróg Samorządowych w kwocie ponad miliona złotych na prze­budowę drogi gmin­nej Kościelec-​Węgierce.
11:43, 23.04.2020
Na Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Jankowskiej wymieniono obudowy studni głębinowych. Stację wyposażono w agregat prądotwórczy o mocy 125 kW, który stanowi niezależne źródło energii elektrycznej dla obiektów SUW.
18:19, 20.04.2020
W miniony piątek burmistrz Zygmunt Groń podpisał umowę o powierzenie grantu na zakup komputerów. Sprzęt ma umożliwić naukę uczniom, którzy nie posiadają własnych komputerów.
07:00, 16.04.2020
Firma Kobylarnia S.A. odstąpiła od umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 255 w Pakości. Na początku marca burmistrz Zygmunt Groń spotkał się marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim w sprawie modernizacji drogi
21:50, 01.04.2020
Biedronka reaguje na nowe zmiany ogłoszone przez polski rząd w związku z aktualną sytuacją. Od 2 kwietnia sklepy sieci Biedronka wydłużają godziny otwarcia.
12:16, 31.03.2020
Mimo iż standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia, w tym roku deklaracje można składać do końca maja - informuje we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.
REKLAMA