Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
21:50, 01.04.2020
Biedronka reaguje na nowe zmiany ogłoszone przez polski rząd w związku z aktualną sytuacją. Od 2 kwietnia sklepy sieci Biedronka wydłużają godziny otwarcia.
12:16, 31.03.2020
Mimo iż standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia, w tym roku deklaracje można składać do końca maja - informuje we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.
09:01, 27.03.2020
Z uwagi na wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczenia funk­cjonowania małych i śred­nich przed­siębiorstw, infor­mujemy że w przy­padku przed­siębior­ców, którzy prowadzą działal­ność gospodar­czą na nie­ruchomo­ściach stanowiących mienie komunalne Gminy Pakość, mogą liczyć na prze­łożenie ter­minu płat­no­ści opłat za czynsz, dzier­żawę terenu lub roz­łożenie jej na raty.
08:05, 24.03.2020
Wszystkie sprawy z Centralą Ewidencji i Działalności Gospodarczej można załatwić przez Inter­net przy użyciu dar­mowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego pod­pisu elektronicznego.
1
13:57, 10.03.2020
Wczoraj burmistrz Pakości Zygmunt Groń spotkał się z się z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem Całbeckim w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 255 w Pakości.
13:04, 07.03.2020
Ruszyła druga edycja programu „Wspólnie dla Regionu” skierowana do mieszkańców sąsiadujących z zakładami Lafarge w Polsce. Celem konkursu jest wsparcie lokalnych inicjatyw na rzecz ekologii, promocji zdrowia oraz stworzenia przyjaznej wspólnej przestrzeni dla społeczności. Na każdą inicjatywę w ramach programu fundacja przeznaczy od 3 000 do 15 000 PLN. Zgłoszenia można wysyłać do 24 marca.
12:10, 04.03.2020
Oddano do użytku nowoczesną, w pełni zautomatyzowaną, stację uzdatniania wody do celów pitych z drugim stopniem pompowania i zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi.
12:47, 28.02.2020
Dziś burmistrz Pakości Zygmunt Groń spotkał się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Przemysławem Dąbrowskim.
12:14, 25.02.2020
W paź­dzier­niku ubiegłego roku Gmina Pakość zwróciła się do zakładu Lafarge z wnioskiem o nieod­płatne prze­kazanie kruszywa wykorzystywanego do stabilizacji m.in. dróg gruntowych.
08:22, 14.02.2020
Firma Kobylarnia S.A. odstąpiła od umowy na modernizację drogi wojewódzkiej nr 255 w Pakości. Władze Pakości natychmiastowo interweniowały w tej sprawie. Przypomnijmy, że prace drogowe trwają już 1,5 roku, co spotyka się z ogromną dezaprobatą mieszkańców Gminy Pakość.
1
09:44, 12.02.2020
W bieżącym roku koń­czy się okres obowiązywania Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujaw­sko–Pomor­skiego na lata 2014–2020, w ramach którego m.in. gminy mogły pozyskiwać środki unijne na realizację waż­nych dla ich miesz­kań­ców zadań.
12:13, 06.02.2020
Gmina Pakość uruchomiła plat­formę prezen­tującą budżet gminy w czytel­nej i przyjaznej for­mie. Miesz­kańcy w łatwy spo­sób mogą zapoznać się ze szczegółami wydat­kowania pieniędzy oraz obliczyć w jakim stop­niu płacone przez nich podatki wpływają na roz­wój gminy.
10:30, 20.12.2019
Podczas wczorajszej sesji Rady Miej­skiej zatwierdzono najważniejszy dokument, który w kolejnym roku będzie najważniejszy dla miasta i gminy Pakości. To projekt uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok.
19:04, 19.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał mikrorachunek podatkowy - jedyny stały indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatków PIT, VAT, CIT do Urzędu Skarbowego. Już teraz można sprawdzić numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego.
10:38, 18.12.2019
W grudniu minął rok, odkąd Lafarge w Polsce połączyło siły z dyrekcją Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Dzięki inicjatywie klasy patronackiej uczniowie gminy Barcin mogą przygotowywać się do przyszłego zawodu m.in. ślusarza, spawacza i mechanika. Projekt wspiera dobre praktyki kształcenia przyszłych pracowników.
© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone