Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
10:30, 20.12.2019
Podczas wczorajszej sesji Rady Miej­skiej zatwierdzono najważniejszy dokument, który w kolejnym roku będzie najważniejszy dla miasta i gminy Pakości. To projekt uchwały dotyczącej budżetu gminy na 2020 rok.
19:04, 19.12.2019
Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywał mikrorachunek podatkowy - jedyny stały indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatków PIT, VAT, CIT do Urzędu Skarbowego. Już teraz można sprawdzić numer swojego indywidualnego rachunku podatkowego.
10:38, 18.12.2019
W grudniu minął rok, odkąd Lafarge w Polsce połączyło siły z dyrekcją Zespołu Szkół Niepublicznych w Piechcinie. Dzięki inicjatywie klasy patronackiej uczniowie gminy Barcin mogą przygotowywać się do przyszłego zawodu m.in. ślusarza, spawacza i mechanika. Projekt wspiera dobre praktyki kształcenia przyszłych pracowników.
10:04, 05.12.2019
Od kilku dni trwają prace związane z utwar­dzeniem placu postojowo – manew­rowego oraz drogi wewnętrz­nej przy ulicy Jan­kow­skiej o powierzchni 438,50 m2 i łącz­nej długo­ści 67,00 mb. W zeszłym tygo­dniu wykorytowano i utwar­dzono teren, aktual­nie przy­gotowywane jest pod­łoże pod kostkę betonową.
13:22, 28.11.2019
Dokonano odbioru koń­cowego robót polegających na budowie linii kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia projek­towanych lamp oświetleniowych na terenie działki nr 25, obręb Radłowo.
16:09, 03.11.2019
Trwają prace przy wymianie nawierzchni ciągu pieszego o długo­ści 90 m, zlokalizowanego na dz. nr 353. na ulicy Różanej. Planowany zakres prac obej­muje ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubo­ści 6 cm, na pod­budowie cemen­towo – piaskowej oraz pod­sypce cemen­towo – piaskowej.
14:47, 30.10.2019
Dzisiaj została zawarta umowa pomiędzy Zakładem Karnym w Koronowie a firmą Magic Garden z Pakości. Współpraca polegać ma na odpłatnym zatrudnieniu 24 osadzonych w pełnym wymiarze czasu pracy.
11:48, 24.10.2019
Wiemy już jakie projekty otrzymały najwięcej głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok. Poznajcie zwycięzców.
1
09:13, 18.10.2019
Gmina Pakość, Gmina Bar­cin oraz Stowarzyszenie Prosument chcą tworzyć nowe oblicze rynku ener­gii. 15 paź­dzier­nika w Urzędzie Miej­skim w Bar­cinie nastąpiło podpisano umowy o utworzeniu Kujawsko-​Pałuckiego Klastra Ener­gii.
10:13, 08.10.2019
Plan przedstawia wprowadzenia stałej organizacji ruchu dla dróg gmin­nych: nr 1518841C – ul. Powstań­ców Wiel­kopol­skich nr 151842C – ul. Słoneczna Celem opracowania jest zapew­nienie bez­pieczeń­stwa i ustalenia zasad organizacji ruchu. Ewentualne uwagi dotyczące projektu można zgłaszać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim do 19 października.
19:04, 30.09.2019
W obec­no­ści bur­mistrza Zyg­munta Gronia 26 września pod­pisana została umowa na prze­prowadzenie moder­nizacji Stacji Uzdat­niania Wody przy ul. Jan­kow­skiej w Pakości.
11:51, 19.09.2019
Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" opublikowała ranking wydatków inwestycyjnych samorządów w latach 2016-2018. Sprawdziliśmy, gdzie jest Pakość i inne miasta naszego powiatu.
12:53, 12.09.2019
Od 2 września trwa głosowanie w ramach projektu budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Zobaczcie propozycje.
10:11, 03.09.2019
Do głosowania w ramach budżetu na 2020 rok, zakwalifikowanych zostało 10 wniosków. Głosowanie potrwa do 30 września.
09:34, 29.08.2019
Zakoń­czył się remont drogi gmin­nej nr 150437C w cen­trum miej­scowo­ści Mielno. Dwa dni temu nastąpił odbiór techniczny. W ramach tej inwestycji na 264 metrowym odcinku wykonano pod­budowę drogi oraz nawierzch­nię z mieszanki mineralno-​asfaltowej, a także zjazdy do posesji. W odbiorze tech­nicz­nym drogi uczest­niczyli: bur­mistrz Pako­ści Zyg­munt Groń, sekretarz gminy Joanna Zemełka, inspek­tor ds. drogo­wnic­twa, leśnic­twa i melioracji Bogusław Kawka, inspek­tor nad­zoru budow­lanego Andrzej Nowakow­ski oraz kierow­nik budowy z „Zakładu Usług Drogo­wych Marek Smor­czyń­ski” Krzysz­tof Kowal­ski. Koszt tego przed­się­wzięcia to kwota 161.460,37 zł, z czego 51 300,00 zł to dofinan­sowanie z Wojewódz­twa Kujawsko-​Pomorskiego.
© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone