Zamknij
REKLAMA

REKLAMA
14:06, 04.07.2020
Mieszkańcy Jankowa i okolic mogą cieszyć się nową wiatą biesiadną. Stanął przy niej również budynek z sanitariatami, który jest jedną z inwestycji, realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego.
11:11, 02.07.2020
Zarząd Wojewódz­kiego Fun­duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod­nej w Toruniu ogłosił nabór wniosków o dofinan­sowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.
10:49, 02.07.2020
Bur­mistrz Pako­ści ogłosil nabór kan­dydatów na człon­ków Gmin­nej Rady Działal­no­ści Pożytku Publicznego.
10:28, 01.07.2020
Pomor­skie Przed­siębior­stwo Mechaniczno-​Torowe w Gdań­sku infor­muje, że 3 lipca przy­stępuje do remontu nawierzchni w przejeź­dzie kolejowym na linii kolejowej nr 206 szlak Pakość-​Wapienno w km 13,639 w ciągu drogi gmin­nej nr 150445C na trasie Ludkowo-​Aleksandrowo. Roboty potrwają do dnia 8 lipca do godz. 19.00 i wykonywane będą w obrębie pasa kolejowego. Schemat objazdu dostępny jest w linku.
11:47, 27.06.2020
Komisja społeczna w składzie Jerzy Joachimiak, Radosław Siekierka, Renata Proskura i Roman Kacprzak po raz kolejny zrobili przegląd zasobów mieszkaniowych na terenie gminy Pakość.
18:01, 26.06.2020
Zygmunt Groń skierował pismo do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego w sprawie prze­budowy drogi wojewódz­kiej nr 255 Pakość-Strzelno.
13:17, 25.06.2020
Członkowie Krwiodawców Pakość zachęcają do oddawania krwi. Akcja poboru zostanie przeprowadzone w przyszłą środę na parkingu przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej.
12:01, 25.06.2020
W sobotę 4 lipca wyruszy tradycyjna piesza pielgrzymka z Pakości do Sanktuarium Maryi Królowej Miłości i Pokoju w Markowicach.
11:04, 23.06.2020
Wczoraj rozpoczął się remont przejazdu kolejowego na trasie Inowrocław-Pakość. Wymieniana jest nawierzchnia przejazdu oraz warstwy podłoża pod nią. W tym celu na pewnym odcinku wycięto tory kolejowe.
10:44, 23.06.2020
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości poinformowało o wysokości opłat za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Zarządzenie wchodzi w życie dnia 1 lipca.
10:53, 18.06.2020
Gmina Pakość w ramach drugiej puli środ­ków z Programu Operacyj­nego Pol­ska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do Inter­net”, otrzymała dofinan­sowanie w wysoko­ści 73 320,00 zł, na zakup sprzętu kom­puterowego umoż­liwiającego zdalną naukę.
10:39, 18.06.2020
W ter­minie od 1 września do 30 listopada na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiąz­kowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycz­nym, dostar­czającym szerokiego zakresu infor­macji o gospodar­stwach rol­nych na wszyst­kich szczeblach podziału terytorial­nego kraju.
07:00, 12.06.2020
Seniorzy znów mogą przychodzić do domu dziennego pobytu. Uczestnicy zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zostali podzieleni na kilkuosobowe grupy o stałym składzie z przydzielonymi stałymi opiekunami.
06:44, 12.06.2020
Od poniedziałku wznowi działal­ność Punkt Kon­sul­tacyjny ds. uzależ­nień wg. dotych­czasowego har­monogramu z zachowaniem reżimu sanitarnego.
13:16, 10.06.2020
Bracia Mniejsi Franciszkanie z Pakości zachęcają do wspólnej modlitwy i udziału w mszach świętych: