Zamknij
REKLAMA

Czym jest procedura samooczyszczenia na gruncie zamówień publicznych?

09:19, 15.02.2022 | Materiały partnera
Skomentuj

„Self-cleaning”, czyli tak zwana procedura samooczyszczania, istnieje w polskim prawie już od kilku lat. Mówiąc w dużym uproszczeniu, wykorzystanie tego narzędzie pozwala wykonawcom wykazać, że pomimo wystąpienia przesłanki wykluczenia z danego postępowania, podjęli oni kroki do dowiedzenia swojej rzetelności i wiarygodności. Tym samym zamawiający nie ma podstaw do wykluczenia oferty. Procedura samooczyszczenia została doprecyzowana w nowej ustawie prawo zamówień publicznych i może być z powodzeniem stosowana na zlecenia z sekcji PKP przetargi lub innej. Z tego artykułu dowiedzą się Państwo, z jakich zarzutów może oczyścić się wykonawca, co dokładnie musi zrobić oraz czy „self-cleaning’ jest skuteczny w działaniu.

PKP przetargi – jakie okoliczności można poddać procedurze samooczyszczania?

Regulacje dotyczące samooczyszczenia znalazły swoje miejsce w art. 110 ust 2 nowej ustawy Pzp. Jeszcze do niedawna omawiana procedura obejmowała wszystkie fakultatywne podstawy wykluczenia, w tym także art. 24 ust. 5 pkt. 8 pzp dotyczący naruszenia obowiązków w płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Obecnie podejście do tej kwestii jest nieco inne. W przypadku fakultatywnych podstaw wykluczenia samooczyszczenie można zastosować przy następujących okolicznościach:

 1. naruszenie obowiązków w dziedzinie ochrony środowiska prawa socjalnego lub prawa pracy (art. 109 ust. 1 pkt. 2 pzp),

 2. prawomocne skazanie za przestępstwo (art. 109 ust. 1 pkt. 3 pzp),

 3. otwarcie likwidacji, ogłoszenie upadłości, układ z wierzycielami, zawieszenie działalności (art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp),

 4. zawinione naruszenie obowiązków zawodowych (art. 109 ust. 1 pkt 5 pzp),

 5. niewykonanie lub nienależyte wykonanie wcześniejszej umowy (art. 109 ust. 1 pkt 7 pzp),

 6. wprowadzenie zamawiającego w błąd (art. 109 ust. 1 pkt 8 pzp),

 7. bezprawne wpływanie na czynności zamawiającego, pozyskanie informacji poufnych (art. 109 ust. 1 pkt 9 pzp),

 8. przedstawienie informacji wprowadzających w błąd (art. 109 ust. 1 pkt 8 pzp).

Art. 109 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 6 pzp (dotyczący kwestii związanych z zaległościami w płatnościach do ZUS czy US) nie może być rozważany w kontekście self-cleaningu. Tu wykonawcy przed upływem terminu składania ofert lub składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z sekcji PKP przetargi lub innej muszą uiścić zaległe należności publicznoprawne.

Portal zamówień publicznych – jak dokonać samooczyszczenia?

Portal zamówień publicznych zawiera różne zlecenia. W każdym z nich można zastosować procedurę samooczyszczenia, o czym zapewnia art.110 ustawy. Jak jednak tego dokonać? Właściwym krokiem jest przedstawienie dowodów na to, że podjęte środki są wystarczające do wykazania wiarygodności firmy. Mowa tu o zapewnieniu, że wykonawca spełnia łącznie następujące przesłanki:

 1. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne,

 2. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym,

 3. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

 4. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

 5. zreorganizował personel,

 6. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

 7. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

 8. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Przystępując do zlecenia z sekcji PKP przetargi lub innej, wykonawca musi dowieść, że spełnia wszystkie wymienione okoliczności. W tym celu powinien wskazać konkretne działania, których celem było zrekompensowanie spowodowanych szkód lub zobowiązanie się do ich rekompensaty. Poza tym winien wyczerpująco wyjaśnić fakty i okoliczności wystąpienia przestępstwa lub wykroczenia. Niezbędne jest tak podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu

Portal zamówień publicznych – czy procedura samooczyszczenia jest skuteczna?

Decydując się na skorzystanie z procedury self-cleaningu wykonawca, musi mieć świadomość, że podmiotem właściwym do oceny poprawności złożonych dokumentów jest zamawiający. Biorąc pod uwagę szczególne okoliczności czynu, bada on dostarczone środki dowodowe i indywidualnie podejmuje decyzje, czy wykonawca jest podmiotem rzetelnym i zdolnym do prawidłowego wykonania zlecenia. Samooczyszczenie nie daje więc pełnej gwarancji, że nasz podmiot będzie mógł skutecznie poszukiwać nowych klientów w oparciu o portal zamówień publicznych. Niewątpliwie jednak efektywne działania na polu zaradczym mogą przyczynić się do wzbudzenia zaufania u zamawiających, a tym samym przybliżyć nas do uzyskania zlecenia.

Sprawdź aktualne przetargi, wyniki przetargów i zlecenia z Twojej branży - skorzystaj z bezpłatnego testu, bez zobowiązań - wejdź na www.oferent.com.pl

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%