Zamknij
REKLAMA

Gmina Pakość stawia na ekologię

09:13, 18.10.2019 | #ZawszeNaCzasie
REKLAMA
Skomentuj
fot. UM Pakość

Gmina Pakość, Gmina Bar­cin oraz Stowarzyszenie Prosument chcą tworzyć nowe oblicze rynku ener­gii. 15 paź­dzier­nika w Urzędzie Miej­skim w Bar­cinie nastąpiło podpisano umowy o utworzeniu Kujawsko-?Pałuckiego Klastra Ener­gii.

Podpisanie umów ma na celu oszczędność środków finansowych i zużycie energii, a także zwięk­szenie efek­tyw­no­ści wspól­nych działań dla poprawy warun­ków życia miesz­kań­ców poprzez osiągnięcia samo­wystar­czal­no­ści ener­getycz­nej poprzez budowę własnych źródeł wytwór­czych, a w szczegól­no­ści wykorzystanie odnawial­nych źródeł ener­gii.

Jed­nym z inicjatorów utworzenia Klastra jest Prze­wod­niczący Rady Miej­skiej w Pako­ści Michał Siem­bab. Poro­zumienie ma charak­ter otwarty, w każ­dym momen­cie przy­stąpić do niego mogą nowi partnerzy.

- Ener­gia będzie produkowana lokal­nie. Jest to jedna z naj­waż­niej­szych zalet i cech klastra. Chodzi o to, żeby tworzyć ener­gię, naj­czę­ściej ze źródeł odnawial­nych, lokal­nie. Jesteśmy w stanie oszacować, ile ener­gii potrzebujemy lokal­nie na potrzeby gminy, przed­siębior­ców i miesz­kań­ców, wytworzyć ją i z niej korzystać — powiedział Michał Siem­bab.

Kujawsko-Pałucki Klaster Ener­gii powołany jest dla integracji poten­cjałów oraz pod­miotów związanych z ryn­kiem ener­getycz­nym, w szczegól­no­ści z ryn­kiem OZE oraz inteligent­nej ener­gii w celu stworzenia sieci współ­pracy pod­miotów publicz­nych i prywat­nych na rzecz zmian w obszarze gospodarki nisko emisyj­nej i zrów­noważonej ener­gii. Działal­ność klastra w szczegól­no­ści będzie polegała na stworzeniu plat­formy współ­pracy organizacyj­nej i tech­nicz­nej wspomagającej inicjowanie i wspólne realizowanie zadań, projek­tów, przed­się­wzięć oraz roz­wijanie nowych produk­tów i usług jako działań zmierzających do poprawy efek­tyw­no­ści oraz tworzenia kon­kuren­cyj­nego lokal­nego rynku ener­gii i paliw.

[ZT]697[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

Aurelia Aurelia

0 0

Bardzo mnie to cieszy. 16:10, 18.10.2019

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

© pakosc24.pl | Prawa zastrzeżone