Zamknij
REKLAMA

Pakość w liczbach. Zobacz raport o stanie gminy za 2021 r.

08.28, 01.06.2022 Tomasz Szymczak
Skomentuj
REKLAMA

Podobnie jak inne jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pakość przygotowała raport o stanie gminy za 2021 rok.

W dokumencie znaleźć można informację m.in. o realizacji programów i strategii, polityk. Z założenia, raport ten ma pomóc radnym w decyzji dot. absolutorium dla włodarza. W debacie nad raportem mogą też wziąć udział mieszkańcy. 

DEMOGRAFIA
Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminę zamieszkiwało 9370 osób tj. o 136 mniej niż w roku ubiegłym, w tym w mieście Pakość zamieszkiwało 5308 osób (wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.)

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY PAKOŚĆ
W 2021 r. funkcjonowały następujące jednostki organizacyjne Gminy.
Przedszkola i szkoły:
- Przedszkole w Pakości
- Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości
- Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości
- Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu
Instytucje kultury:
- Biblioteka Publiczna w Pakości
- Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości
Inne jednostki:
- Urząd Miejski w Pakości
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość Spółki komunalne
- Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o. w Pakości.

FINANSE
WYKONANIE DOCHODÓW: 53 361 210,29 zł
Udział dochodów własnych w dochodach bieżących stanowi 46,31%. Udział środków pozyskanych przez Gminę z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. stanowi 2,70%. Ponadto otrzymano promesę wstępną w wysokości 11 210 000,00 zł na dofinansowanie w ramach I edycji Programu Rządowy Fundusz Polski Ład zadań z zakresu budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

WYKONANIE WYDATKÓW: 49 119 147,28 zł
Gmina wykonuje zadania, które generalnie mają zaspokajać potrzeby mieszkańców. Prowadzi inwestycje w celu poprawy jakości oraz zwiększania zakresu dostarczanych dóbr i usług na rzecz mieszkańców.

WYNIK BUDŻETU GMINY: 4 242 063,01 zł
Wykonanie budżetu gminy za 2021 r. zamknęło się nadwyżką w wysokości 4 242 063,01 zł. Natomiast na rachunku gminy na 31 grudnia 2021 r. pozostały środki w wysokości 12 241 184,41 zł, co oznacza że w budżecie pozostały niewydatkowane środki.

DŁUG GMINY: 14 924 212,80 zł
Stan zadłużenia Gminy Pakość na dzień 31 grudnia 2021r. stanowił 27,97% wykonanych dochodów ogółem. Na kwotę długu składają się zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w latach ubiegłych oraz wyemitowane obligacje.

MIENIE KOMUNALNE
Mienie komunalne to własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy, czyli do wszystkich mieszkańców Gminy, tworzących z mocy prawa wspólnotę samorządową. Stan majątku Gminy ulega w trakcie roku ciągłym zmianom. Na koniec 2021 r. jego wartość stanowiła 101 929 219,39 zł i w stosunku do roku ubiegłego została zwiększona o 4 165 279,79 zł.

INWESTYCJE - W OBSZARZE DZIAŁAŃ „PRZESTRZEŃ GMINY” W 2021R. ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Pakość - koszt realizacji zadania to kwota;
 • Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość;
 • Zagospodarowanie terenu osiedla ul. Działyńskich w Pakości oraz ulic przyległych;
 • Zagospodarowanie Rynku Miejskiego w Pakości;
 • Adaptacja budynku po Przedszkolu Publicznym w Pakości na potrzeby seniorów;
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy Pakość;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 150452C Wielowieś – Wiatrak;
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Grobla i ul. Dworcowej w Pakości wraz z odbudową nawierzchni;
 • Przebudowa drogi gminnej nr 151819C - ul. Wyszyńskiego;
 • Zagospodarowanie terenu wokół wspólnot przy ul. Fabrycznej.

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
W 2021 r. z budżetu gminy wydatkowano 145 000,00 zł na dotacje dla Stowarzyszeń.

PLANY I PROGRAMY
W 2021 roku w Gminie Pakość realizowano:

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakość w roku 2021;
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pakość;
 • Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Pakość na lata 2016-2023;
 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pakość na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;
 • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
 • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na terenie gminy Pakość obowiązuje 9 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obszar gminy objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wynosi 252,2 ha, co stanowi 2,9% powierzchni całej Gminy.

REALIZACJA USŁUG KOMUNALNYCH W 2021 r.

SIEĆ WODOCIĄGOWA - 99% mieszkańców gminy
SIEĆ KANALIZACYJNA - 54% mieszkańców gminy
SIEĆ GAZOWA - 739 odbiorców
SIEĆ ENERGETYCZNA - 100% mieszkańców gminy
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - 7 596 osób objętych opłatą.

KOMUNIKACJA I INFRASTRUKTURA DROGOWA
Komunikacją zbiorową objętych jest dziesięć wsi: Rybitwy, Wielowieś, Kościelec, Gorzany, Węgierce, Dziarnowo, Giebnia, Jankowo, Radłowo, Rycerzewo oraz dwa obręby miasta Pakość: ul. Jankowska i ul. Barcińska.
ŁĄCZNA LICZBA PRZYSTANKÓW NA TERENIE GMINY PAKOŚĆ - 71
ŁĄCZNA LICZBA MIEJSC PARKINGOWYCH - 401

Drogi na obszarze wiejskim gminy Pakość (w mb) - 67 766
Drogi na obszarze miasta Pakość (w mb) - 15 101.

ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI W 2021 ROKU (na grudzień 2021 r.)
Miasto Pakość
Ogółem osób bezrobotnych: 251, w tym kobiety: 172
Bezrobotni z prawem do zasiłku: 49, w tym kobiety: 24.

Obszar wiejski
Ogółem osób bezrobotnych: 180, w tym kobiety: 107
Bezrobotni z prawem do zasiłku: 44, w tym kobiety: 28.

PEŁNA TREŚĆ RAPORTU DOSTĘPNA JEST TUTAJ.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w art.28 aa, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. 

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

[ZT]3792[/ZT]

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%