Zamknij
REKLAMA

Pomoc finansowa w ramach "Premii dla młodych rolników". Sprawdź szczegóły

14:56, 20.05.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
REKLAMA

Prezes Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa infor­muje o moż­liwo­ści składania wniosków o przy­znanie pomocy finan­sowej na operacje typu „Premie dla młodych rol­ników” w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2014 – 2020.

Wnioski można składać od 3 czerwca do 1 sierpnia. Pomoc finan­sowa w ramach pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” może być przy­znana osobie fizycz­nej, która m.in.:
• w dniu złożenia wniosku jest peł­nolet­nia i ma nie więcej niż 40 lat;
• posiada odpowied­nie kwalifikacje zawodowe lub je uzupełni;
• roz­poczęła prowadzenie działal­no­ści rol­niczej w gospodar­stwie (tzn. stała się wła­ścicielem lub objęła w posiadanie gospodar­stwo rolne o powierzchni co naj­mniej 1 ha, jed­nak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przy­znanie pomocy);
• przed­łożyła biz­nesplan dotyczący roz­woju gospodar­stwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania;
• naj­póź­niej w ter­minie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy­znaniu pomocy roz­pocz­nie jako kierujący prowadzenie działal­no­ści w gospodar­stwie o wiel­ko­ści ekonomicz­nej nie mniej­szej niż 13 000 euro i nie więk­szej niż 150 000 euro oraz powierzchni użyt­ków rol­nych rów­nej co naj­mniej powierzchni minimal­nej tj. śred­niej krajowej lub wojewódz­kiej (w wojewódz­twach, w których śred­nia powierzch­nia grun­tów rol­nych w gospodar­stwie jest niż­sza od śred­niej krajowej);
• jest obywatelem pań­stwa człon­kow­skiego Unii Europejskiej.

Pomoc przy­znaje się w wysoko­ści 150 000 zł i wypłaca się ją w dwóch ratach:
• I rata wypłacana jest w wysoko­ści 120 000 zł – po speł­nieniu przez beneficjenta warun­ków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przy­znaniu pomocy i po złożeniu wniosku o płat­ność, który składa się w ter­minie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przy­znaniu pomocy,
• II rata wypłacana jest w wysoko­ści 30 000 zł – po realizacji biz­nesplanu.
Pomoc może być przy­znana na wydatki dotyczące działal­no­ści rol­niczej w gospodar­stwie lub przy­gotowania do sprzedaży produk­tów rol­nych wytworzonych w gospodar­stwie, w kwocie stanowiącej co naj­mniej 100% kwoty pomocy, w tym inwestycje w środki trwałe o szacun­kowej war­to­ści rów­nej co naj­mniej kwocie stanowiącej 70% kwoty pomocy.

[ZT]1377[/ZT]
Złożone przez rol­ników wnioski zostaną pod­dane ocenie punk­towej. Suma uzyskanych punk­tów (co naj­mniej 8) będzie decydowała o kolej­no­ści przy­sługiwania pomocy dla wojewódz­twa mazowiec­kiego oraz łącz­nie dla pozostałych województw. For­mularz wniosku o przy­znanie pomocy oraz for­mularze załącz­ników wraz z instruk­cjami ich wypeł­niania, są dostępne na stronie inter­netowej Agen­cji Restruk­turyzacji i Moder­nizacji Rol­nic­twa

Wniosek o przy­znanie pomocy składa się do dyrek­tora oddziału regional­nego Agen­cji wła­ściwego ze względu na miej­sce położenia gospodar­stwa osobi­ście*) albo m.in. prze­syłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocz­towej operatora wyznaczonego w rozumieniu prze­pisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocz­towe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495, 2005 oraz z 2020 poz. 695) do dyrek­tora oddziału regional­nego Agen­cji wła­ściwego ze względu na miej­sce położenia gospodar­stwa. Wniosek o przy­znanie pomocy można złożyć rów­nież w for­mie dokumentu elek­tronicz­nego na elek­troniczną skrzynkę podaw­czą w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o infor­matyzacji działal­no­ści pod­miotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695).

Infor­macje na temat pod­działania „Pomoc w roz­poczęciu działal­no­ści gospodar­czej na rzecz młodych rol­ników” objętego Programem Roz­woju Obszarów Wiej­skich na lata 2014 – 2020 udzielane są w biurach powiatowych i oddziałach regional­nych ARiMR. Jednak forma  osobistego kon­taktu z ARiMR może być uzależ­niona od sytuacji epidemiologicz­nej na terenie kraju. Dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.arimr.gov.pl

 

(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz