Zamknij
REKLAMA

Pomoc dla przedsiębiorców, czyli Pożyczka Płynnościowa KPFP

07:13, 15.05.2020 | #ZawszeNaCzasie
Skomentuj
Zdjęcie ilustracyjne/pixabay
REKLAMA

Kujawsko-Pomorski Fun­dusz Pożycz­kowy roz­począł udzielanie specjal­nej Pożyczki Płyn­no­ściowej dla firm, których płyn­ność finan­sowa jest zagrożona w związku z pan­demią COVID-19.

O Pożyczkę Płyn­no­ściową z Kujawsko-Pomorskiego Fun­duszu Pożycz­kowego mogą ubiegać się mikro, małe i śred­nie przed­siębior­stwa posiadające siedzibę w wojewódz­twie kujawsko-?pomorskim. Kwota pożyczki uzależ­niona jest od potrzeb i moż­liwo­ści przed­siębiorcy, i może wynosić do 500 tys. zł w przy­padku mikro i małych przed­siębiorstw oraz do 1 mln zł w przy­padku śred­nich przed­siębiorstw.

Na spłatę zaciągniętej pożyczki przed­siębiorca będzie miał do 6 lat. Oprocen­towanie pożyczki będzie się zmieniać w kolej­nych latach trwania pożyczki: w pierw­szym roku wyniesie 2,09%; w drugim i trzecim roku: 2,34%, a od czwar­tego do szóstego: 2,84%. Przed­siębiorca może wnioskować o karen­cję w spłacie rat kapitałowo-?odsetkowych trwającą do 6 miesięcy (co oznacza, że przez pierw­sze pół roku pożycz­kobiorca może być zwol­niony ze spłat rat pożyczki).Dodat­kowym udogod­nieniem dla firm jest także moż­liwość skorzystania z tzw. „wakacji kredytowych”. Raz w pierw­szym roku trwania pożyczki, i raz w drugim roku przed­siębiorca ma prawo skorzystać z dwóch miesięcy „wakacji”, w trak­cie których nie musi regulować rat pożyczki.

[ZT]1374[/ZT]

Pożyczkę można prze­znaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:
- wynagrodzenia pracow­ników
- pokrycie kosz­tów użyt­kowania infrastruk­tury
- zatowarowanie
- zobowiązania publiczno-?prawne
- spłata zobowiązań han­dlowych
- inne wydatki nie­zbędne do zapew­nienia ciągło­ści działania firmy.

Menadżerem środ­ków, z których udzielana jest Pożyczka, jest Kujawsko-?Pomorski Fun­dusz Roz­woju. Środki pochodzą z Regional­nego Programu Operacyj­nego Wojewódz­twa Kujawsko-?Pomorskiego na lata 201 –2020. Pożyczka Płyn­no­ściowa jest udzielana w ramach mar­szał­kow­skiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Mar­szałka Wojewódz­twa Kujawsko-?Pomorskiego, Piotra Całbeckiego.

Infor­macji udziela Biuro Kon­sul­tan­tów KPFP:

  • Byd­goszcz: 572 572 029 oraz 502 469 468
  • Toruń: 737722106 oraz 56 475 62 95
  • Włocławek: 572 572 026 oraz 737 722 103
  • Grudziądz: 572 572 027
  • Ino­wrocław: 572 743 940
  • Brod­nica: 572 743 935
(#ZawszeNaCzasie)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz